جواز ساخت یا پروانه ساخت ساختمان

جواز ساختمان و اهمیت اخذ پروانه ساخت جواز ساخت ساختمان - امروزه برای سازندگان و ساختمان های مربوطه دفترچه هایی تحت عنوان شناسنامه ساختمان صادر می شود که شامل جواز...

برگه مجری و برگه مجری ذیصلاح

برگه مجری چیست؟ برگه مجری : برای شروع به کار هر ساختمان نیاز است که شخص ذیصلاح حقیقی یا حقوقی به عنوان مجری ساختمان معرفی گردد. که بسته متراژ و...

برگه استحکام بنا و استحکام بنا چیست؟

استحکام بنا چیست؟ برگه استحکام بنا از مهمترین مراحل ساخت و طراحی معماری برخی از ساختمانها محسوب می شود. اخذ برگه استحکام بنا ساختمان از الزامات پایان کار ساختمان است...